Põhikiri

Mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon
Põhikiri
Kinnitatud üldkoosolekul 06.07.2015
1. ÜLDSÄTTED
Balti Osteopaatide Assotsiatsioon on mittetulundusühing ja edaspidi
nimetatud BOA.
1.1. BOA on isikute või asutuse vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või
tegevusalaks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine, vaid
osteopaatilise meditsiini edendamine.
1.2. Mittetulundusühing, edaspidi BOA, teeb koostööd kohalike
valitsusorganite, asutuste, organisatsioonide ja teiste samaste ühendustega
maailmas, füüsiliste isikutega Eestis ja väljaspool Eestit.
1.3. BOA on eraõiguslik juriidiline isik.
1.4. BOA-l on oma pangaarve.
1.5. BOA ametlikud nimetused on: Eesti keeles –Balti Osteopaatide
Assotsiatsioon lühendatult BOA
1.6. BOA asukohaks on Jägala küla,Jõelähtme vald,Harjumaa,74205
1.7. BOA raamatupidamislik aasta kestab 1. Jaanuar- 31. detsember.
1.8. BOA on asutatud määramata ajaks.
1.9. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste
ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile
või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

2. BOA põhieesmärgiks on propageerida, arendada ja juhtida
osteopaatilise meditsiini erinevate vormide arengut.

3. BOA lähtub oma tegevuses järgmistest eesmärkidest:
3.1. Propageerida ja arendada Eestis osteopaatilist meditsiini kui
filosoofiat, teadust ning oskust teadvustada, lokaliseerida, parandada ja
korrigeerida liikumisaparaadi ehk keha häireid operatiivset sekkumist
kasutamata ja töötada koos kõikide teiste raviliikidega, et kindlustada selle
meetodi parim kättesaadavus ühiskonnas;
3.2. Propageerida taduslikku huvi osteopaatia tundmaõppimisel oma
liikmeskonna hulgas, osutada abi ja luua võimalusi osteopaatia erivaatluste
ja –uuringute alal;
3.3. Toimetada ja avaldada raamatuid,tõlkeid, lehti, ajakirju ja teise
trükiseid osteopaatia kohta, et levitada informatsiooni oma liikmete seas ja
ühiskonnas;
3.4. Lisaks tegelda ühiskondlike tervise küsimustega, määral, mis on
osteopaatia kompetentsis;
3.5. Osutada abi kõrgematasemelise väljaõppe, professionaalse
kompetentsuse ja kvalifikatsiooni saavutamisel liikmeskonna hulgas;
3.6. Seoses ülalmainituga, tegelda küsimustega, mis on seotud eesmärkide
saavutamise ja BOA võimus oleva täideviimistega.

4. BOA võib sooritada kõiki toiminguid, mis otseselt või kaudselt on
vajalikud eesmärkide saavutamiseks ning on seaduslikud, sealhulgas:
4.1. Asutada osteopaate õpetav Osteopaatia Erakool;
4.2. Trükis avaldama informatsiooni oma tegevuse kohta;
4.3. Korraldama seminaare ja koolitusi;
4.4. Teha kohalike valitsusorganitele ja valitsusasutustele ettepanekuid
seadusandluse muutmiseks või vastuvõtmisekes oma kompetentsuse
piires;
4.5. Asutada stipendiume, laene ja toetusi;
4.6. Võtta omandisse kinnis- ja vallasvara ning seda hallata ja käsutada;
4.7. Korraldada näitusi, õppusi ja vahendada ekspertide analüüse ning läbi
viima arenguks vajalikke uuringuid;
4.8. Palkama tööjõudu, kaasama kvalifitseeritud töötajaid (eksperte) BOA
töösse;
4.9. Luua osakondi või juhatusi, töögruppe, ajutisi komiteesid, astuma
mingi ühenduse liikmeks.
4.10. Kirjutada erinevaid projekte oma arengu suundade uuendamiseks ja
täiendamiseks.

5.LIIKMESKOND
5.1. Iga füüsiline või juriidiline isik, Eestis või väljaspool seda, kes tunnistab
BOA põhikirja ja on huvitatud mittetulundusühingu eesmärkide
saavutamisest, võib olla liikmeks.
5.2. Kirjalik avaldus edaststakse juhatusse, kes otsustab liikmelisuse
küsimuse ja informeerib avalduse esitajat oma otsusest. Kui juhatus vastab
eitavalt, siis avalduse esitaja võib nõuda tema küsimuse otsustamist
üldkoosolekul.
5.3. Liikmed jagunevad järgmiselt:
5.3.1. Ametlik liige, kes on litsenseeritud isik osteopaatilise meditsiini
praktiseerimiseks, on füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja toetab
BOA eesmärke.
5.3.2. Toetajaliige on füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja toetab
BOA eesmärke ja on juhatuse otsusega võetud toetajaliikmeks.
5.3.3. Tudeng-liikmed on füüsilised isikud, ked õpivad BOA poolt
tunnustatud osteopaatilist meditsiini.
5.3.4. Auliige on füüsiline isik, kes juhatuse otsusega on auliikmes võetud.
Need võivad olla füüsilised isikud, kes on sellisteks tunnistatud ning on
osutanud BOA le või tema liikmetele erilisi teeneid.
5.3.5. Eluagne liige on BOA püsiliige ning kes juhatuse otsusega on
tunnistanud eluagseks liikmeks. Eluagsel liikmel on soodustusi nagu
vabastus tasuda kõiki ettenähtud makse.
5.4. Liikmemaksude osas tehakse muudatusi juhatuse ettepanekul,
üldkoosoleku otsusega.
5.5. Aastamaks määratakse juhatuse poolt.
5.6. Liige võib lahkuda esitades kirjaliku avalduse juhatusele ja ta loetakse
vabastatuks vaid juhatuse otsusega.
5.7. Erakorralise üldkoosoleku või juhatuse otsusega saab liiget välja
arvata, vastavalt lisatud BOA põhikirja nõuetele või olulise kahju
tekitaamisel liikme poolt.
5.8. Liiget, kes on välja arvatud, peab viivitamatult kirjalikult teavitama
otsusest ja selle põhjustest.
5.9. Kui liige arvatakse välja juhatuse otsusega võib ta nõuda üldkoosoleku
otsust selles küsimuses. Üldkoosolek võib kuulutada väljaarvamise otsuse
mittekehtivaks vabastatud liikme avalduse alusel.
5.10. Kui liikme staatus katkeb finantsaasta jooksul, siis liikmemaks
tasutakse kogu finantsaasta eest.
5.11. Liikmel, kelle liikmelisus on BOAs katkestatud, ei ole seltsi varadele
õigusi.

6. Liikmete õigused ja kohustused
6.1.Osaleda BOA majandustegevuses;
6.2 Osaleda BOA juhtimises vastavalt põhikirjale;
6.3. Teha ettepanekud ja järelpärimisi juhatusele;
6.4. Osaleda BOA poolt korraldatud üritusel.
6.5. BOA liige peab tunnistama põhikirja ja tasuma liikmemaksu.

7. ÜLDKOOSOLEK
7.1. Üldkoosolek on BOA kõrgem organ. Igal BOA ametlikul, toetaja- ja
eluaegsel liikmel on üldkoosolekul üks hääl..
7.2. Tudeng- ja auliige ei osale üldkoosoleku hääletamises.
7.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides juhtimise küsimustes,
millised ei ole juhatuse kompetentsis.
7.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
7.4.1. Põhikirja muutmine,
7.4.2. Tegevuse eesmärgi muutmine,
7.4.3. Juhatuse liikmete määramine,
7.4.4. Asutaja liikmetel on veto õigus juhatuse määramisel,
7.4.5. Muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine ja nende
pädevuse määramine,
7.4.6. Juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemisel või tema
vastu nõudmise esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes
mittetulundusühingu esindaja määramine,
7.4.7. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga
antud teiste organite pädevusse.
7.5. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
7.5.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
7.5.2. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga
ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui BOA huvid seda nõuavad.
7.5.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult
ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest.
7.5.4. Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva.
7.5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt 50%
hääleõiguslikest liikmetest.
7.5.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on
järgitud kõiki seadusest ja mittulunduühingu põhikirjast tulenevaid
nõudeid ning kui selle poolt hääletab üle poole koosolekust osalenud
mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.
7.5.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
7.5.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku
kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik hääleõiguslikud BOA
liikmed.

8. JUHATUS
8.1. BOA- l on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse minimaalne
liikmete arv on kaks ja maksimaalne kolm.
8.2. Juhatuse liikmeid määrab ja vabstab üldkoosolek. Juhatuse liikmete
ametiaeg on 4 aastat.
8.3. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
8.4. Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis.
8.5. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulunduühingut kõikides
õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
8.6. Juhatus võib BOA kinnisasju või registrisse kantud vallasasju
võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles
otsuses ettenähtud tingimustel, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
Nimetatud piirang kehtib kolmandate isikute suhtes, kui see on kantud
registrisse.
8.7. Juhatuse liige ei või oma kohuste täitmist panna kolmandale isikule, kui
seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.
8.8. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike
kulutuste hüvitamist.
8.9. Juhatuse otsus.
8.9.1. Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse
vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete
poolthääle enamus.
8.9.2. Juhatus võib vastu võtta otsuse, koosolekut kokku kutsumata, kui
kõik juhatuse liikmed hääletavad otsuse poolt kirjalikult.
8.9.3. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga
või temaga võrdest majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või
temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist seltsi pool.

9. Balti Osteopaatide Assotsiatsiooni OSTEOPAATIDE
EKSAMINEERIMISE NÕUKOGU (BOAOEN)
9.1. BOAOEN on nõukogu, mis on valitud üldkoosoleku poolt reguleerima
osteopaatilise meditsiini taset Eestis, et kaitsta üldsust ning tagada kõrget
teenuse ning eetika taset osteopaatide seas.
9.2. BOAOEN liikmeks olemine peab olema võimalik kõigile osteopaatidele
Eestis, kes soovivad praktiseerida osteopaadi tööd. Kõik osteopaatiat
praktiseerida soovivad osteopaadid peavad läbima tunnustatud
koolitusprogrammi ja sooritama kirjaliku ja suulised nõukogu poolt
korraldatud eksamid, et saada selline õigus.
9.3. BOAOEN otsuse alusel väljastatakse eksamid läbinud osteopaadile
litsens, mis väljendab osteopaatia praktiseerimise oskuste olemasolu.

10. JUHATUSE JA MUUDE ORGANITE LIIKMETE ÕIGUSED JA VASTUTUS
10.1. Juhatuse ja muu organi liikmel on õigus teha ettepanekuid ja avaldada
arvamust BOA töö organiseerimise kohta.
10.2. Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuste
rikkumisega tekitanud BOAle kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise
eest solidaarselt.
10.3. Juhatuse või muu organi liikme vastu esitatavad nõude
aegumistähtaeg on üks aasta kohustuse rikkumisest.

11. LÕPPSÄTTED
Raamatupidamine, BOA likvideerimine või lõpetamine ning varade
jagamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.